Přípojka na vodu: jak si zajistit pitnou vodu bez starostí a za rozumnou cenu.

Přípojka na vodu:

Pokud plánujete stavbu nebo rekonstrukci domu nebo chaty, jistě vás zajímá, jak zajistit přívod pitné vody do vaší nemovitosti. Nejjednodušším a nejspolehlivějším řešením je připojení na veřejný vodovod. V tomto článku se dozvíte, co je to vodovodní přípojka, jak ji zřídit, kolik stojí a jaké jsou její výhody. Vodovodní přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

kapky vody

Vodovodní řad je potrubí veřejného vodovodu, které prochází podél pozemků nebo pod nimi. Vodovodní řad zásobuje pitnou vodou více nemovitostí a je majetkem a odpovědností provozovatele veřejného vodovodu. Vodoměr je zařízení, které měří spotřebu pitné vody na připojené nemovitosti. Vodoměr je obvykle umístěn na hranici pozemku nebo ve vodoměrné šachtě. Vodoměr je majetkem a odpovědností provozovatele veřejného vodovodu. Vnitřní uzávěr je kohoutek nebo ventil, kterým lze ovládat průtok pitné vody na připojené nemovitosti. Vnitřní uzávěr je umístěn uvnitř budovy nebo na jejím plášti. Vnitřní uzávěr je majetkem a odpovědností majitele nemovitosti.

přípojka na vodu

Zřízení vodovodní přípojky vyžaduje splnění následujících kroků:

Zjištění možnosti připojení na veřejný vodovod. Ne každý pozemek má ve své blízkosti dostupný veřejný vodovod. Proto je nutné se obrátit na provozovatele veřejného vodovodu a zjistit, zda existuje možnost připojení na jeho síť a za jakých podmínek.

Vypracování projektu vodovodní přípojky. Projekt musí být vypracován autorizovaným projektantem a musí obsahovat technické parametry a trasu potrubí, polohopisný plán s ochranným pásmem, rozpočet a harmonogram prací. Projekt musí být schválen provozovatelem veřejného vodovodu a stavebním úřadem.

Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby. V závislosti na charakteru stavby je nutné získat stavební povolení nebo pouze ohlásit stavbu stavebnímu úřadu. Pro zjednodušení procesu lze použít tzv. jednotné povolení, které zahrnuje povolení k napojení na veřejný vodovod i povolení k samotné stavbě přípojky.

Realizace stavby vodovodní přípojky. Stavbu lze provést buď svépomocí, nebo smluvně s odbornou firmou. Stavba musí proběhnout podle schváleného projektu a za dodržení technických norem a bezpečnostních pravidel. Po dokončení stavby musí být provedena revize a kolaudace.

Zaplacení poplatků za připojení na veřejný vodovod a za spotřebu pitné vody. Poplatek za připojení na veřejný vodovod se platí jednorázově provozovateli veřejného vodovodu podle jeho ceníku.

Theme: Overlay by Kaira